Hankkeet

Kuopion Perheentalon toimintaa toteutetaan kolmen eri hankkeen voimin

1. LAINE

Lapsiperheiden arjen tukeminen Kuopion seudulla (Pelastakaa Lapset ry)

 

Avustus on saatu Kuopin Perheentalon rakenteiden luomiseen sekä seudun lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen ja osallisuuden edistämiseen.

 

Kuopion keskustaan luodaan verkostomaisesti toimiva matalan kynnyksen yhteisötalo.

Toimintaa tukemaan pilotoidaan jo olemassa oleviin neljään asukastupaan ja kirjastoautoihin lapsiperheiden osallisuutta lisääviä toimintoja.

 

Perheentalon sisällöllisiä toimintoja toteutetaan laaja-alaisesti siellä, missä tuen tarve on suurin.

 

PÄÄTAVOITE:

Lapsiperheiden arjen tukemiseen ja osallisuuden

mahdollisuuksien lisäämiseen matalan kynnyksen yhteisötalon

toiminnalla, jota johdetaan ja ohjataan verkostomaisin toimintamuodoin.

 

1. Alatavoite :

Perheentalon fyysisten rakenteiden perustaminen, neljän asukastuvan

pilotointi perheentalotyyppiseen toimintaan soveltuvaksi sekä

kirjastoautoyhteistyön aloittaminen alueen tasa-arvoisen toiminnan

turvaamiseksi

 

2. Alatavoite:

Lapsiperhetoimintaa toteuttavan verkoston ja kumppanuuksien

vahvistaminen. Verkostomaisen toimintatavan luominen -ohjaukseen

luodaan yhteistyön rakenteet ja myös olemassa olevaa

yhteistyöverkostoa vahvistetaan.

 

3. Alatavoite:

Lapset ja lapsiperheet osallisena ja kokemustiedon tuottajana -

menetelmien kehittäminen ja oikeusperustaisen ajattelun vahvistaminen

yleisesti.

 

4. Alatavoite:

Lasten ja lapsiperheiden arjessa suoriutumisen edistäminen.

Vanhemmuuden vahvistaminen monipuolisin sekä uusin että jo hyviksi

havaittujen toimintamuotoja käyttäen

 

 

2. LASTU (Savon Vammaisasuntosäätiö)

 

LASTU -projekti toimii yhteistyössä Perheentalon projektien kanssa kehittäen, toteuttaen ja vakiinnuttaen vammaisten, pitkäaikaissairaiden sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä tarvitsemia tukimuotoja osaksi Perheentalon toimintaa. LASTU-projektissa työskentelee yksi työntekijä Perheentalossa. 

 

PÄÄTAVOITE: Vammaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistuminen

1. Alatavoite:

Esteettömyys ja vammaisten lasten perheiden osallisuus toteutuvat Kuopion Perheentalon toiminnassa. Julkisen sektorin, seurakunnan ja järjestötoimijoiden kumppanuuden vahvistaminen vammaisten lasten ja perheiden tukemisessa. Fyysisten rakenteiden luominen.

 

2. Alatavoite:

Vammaisten lasten vanhempien vanhemmuuden vahvistuminen Perheentalon toteuttaman tukitoimen avulla.

 

3. Alatavoite:

Vammaisten lasten osallisuuden ja oikeusperustaisen ajattelun vahvistuminen Perheentalon toiminnan avulla.

 

 

3. VALPAS (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö)

VAMLAS hankkeessa etsitään yhteistyössä Perheentalojen kanssa keinoja vammaisten lasten perheiden saamiseksi mukaan perhekeskusten toimintaan. Hankkeen pilottitaloina toimivat Iisalmen Perheentalo, Joensuun Perheentalo sekä Kuopion Perheentalo. Hankkeen tavoitteena on laajentaa Perheentalojen konsepti palvelemaan alueen kaikkia lapsiperheitä.  "Avataan ovet kaikille perheille".

Perheentalon toimijat, viranomaiset ja vapaaehtoiset oppivat ymmärtämään paremmin vammaisuuden ja pakolaistaustan tuomia arjen haasteita ja että, vammaisten lasten perheet, pakolaisperheet ja alueen muut maahanmuuttajataustaiset perheet osallistuvat aktiivisesti Perheentalon toimintaan.

 

PÄÄTAVOITE:

Laajentaa Perheentalojen konsepti palvelemaan alueen kaikkia lapsiperheitä.  "Avataan ovet kaikille perheille".

1. Alatavoite:

Perheentalon toimijat, viranomaiset ja vapaaehtoiset oppivat ymmärtämään paremmin vammaisuuden ja pakolaistaustan tuomia arjen haasteita

 

2. Alatavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joita pilotoidaan ja kehitetään.

 

3. Alatavoite

Vammaisten lasten perheet, pakolaisperheet ja alueen muut maahanmuuttajataustaiset perheet osallistuvat aktiivisesti Perheentalon toimintaan

 

Vamlas pystyy tarjoamaan koulutusta monikulttuurisuuteen liittyen koulutusta ja toimintapäiviä myös Etu-hankkeen tiimoilta.

Kuopion Perheentalon hankkeiden yhteistyön aloittajat

Anne-Maria Saaristo, aluejohtaja, Pelastakaa Lapset ry

Sari Kokkonen, palvelujohtaja SAVAS

Larissa Franz-Koivisto, erityisasiantuntija VAMLAS -Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Sinikka Roth, johtaja Perheentalo –yhteistyö, MLL:n Iisalmen yhdistys ry

 

Hankkeiden aikataulu

2/2016- 12/2018

 

Hankkeiden toimintarakenteet

 

Kuopion Perheentalon työntekijät, johtoryhmä, ohjausryhmä, yhteistyöverkosto ja arviointiryhmä.

 

Kuopion Perheentalon hankkeiden henkilökunta

 

Projektikoordinaattori (Laine -hanke) Johanna Marttinen

Koordinaattori koordinoi ja johtaa hanketta Perheentalossa, asukastuvilla ja kirjastoautossa, vastaa toimintojen tiedottamisesta, arvioinnista ja toiminnan seurannasta sekä osallistuu hankkeen hallintoon.

Projektikoordinaattori (Lastu -hanke) Maarit Mykkänen

Koordinaattori kehittää, toteuttaa ja vakiinnuttaa vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä tukimuotoja osaksi Kuopion Perheentalon toimintaa. Huolehtii yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä projektin kohderyhmän ja Savon alueen Perheentalojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Perheentalo ohjaajat 2 (Laine -hanke) Liisa Törn ja Merja Kiminki

Ohjaajat osallistuvat toiminnan järjestämiseen, ohjaavat avointa ja vertaisryhmätoimintaa, kohtaavat perheet, huolehtivat Perheentalon arjen sujuvuudesta. Lisäksi ohjaajat osallistuvat tiedottamiseen, tilastointiin ja dokumentointiin.

 

Projektikoordinaattori (Valpas -hanke Joensuun, Kuopion ja Iisalmen Perheentalot) Tarja Keltto

Asiantuntijoiden konsultaatio apu, tukee verkostointia ja ammattitaidon vahvistamista erityisesti koulutuksen ja työpajatoiminnan keinoin, tukee perheentalon kävijöitä ja vapaaehtoisia koulutuksien sekä toimintapäivien avulla, juurruttaa ja valtaistaa tuloksista ja hyvistä käytänteistä sekä vastaa osaltaan hankeohjelmasta.

 

Hallintotyöntekijät

Pelastakaa Lapset ry, aluejohtaja Anne-Maria Saaristo

Hallintovastaava tukee tuloksellisuutta, verkostoitumisen onnistumista ja tulosten juurruttamista ja valtauttamista sekä vastaa hankeohjelmasta. Huolehtii yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä Joensuun ja Iisalmen Perheentalojen kanssa ja mahdollisesti alueen muiden Perheentalojen kanssa.

MLL, Iisalmen Perheentalo, johtaja Sinikka Roth

Tukee tuloksellisuutta, verkostoitumisen onnistumista ja tulosten juurruttamista ja valtauttamista sekä vastaa hankeohjelmasta. Huolehtii yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä Joensuun ja Kuopion Perheentalojen kanssa ja mahdollisesti alueen muiden Perheentalojen kanssa.

Savas säätiö Lastu hanke, palvelujohtaja Sari Kokkonen

Tukee tuloksellisuutta, verkostoitumisen onnistumista ja tulosten juurruttamista ja valtauttamista sekä vastaa hankeohjelmasta. Lastu hankkeen hallinnointi ja toimistopalvelut.

Kuopion Perheentalon kohderyhmät

 

Kuopion Perheentalolle ovat tervetulleita kaikki lapsiperheet!

Hankkeiden kohderyhmänä ovat lapset, lapsiperheet, lapsen läheiset (mm. äidit, isät, sisarukset, mummit, isoisät, kummit, perheen tukihenkilöt, tukiperheet, perhekummit, sijaisperheet, ikääntyvät) kuntatoimijat, seurakuntatoimijat ja lapsiperheiden kanssa toimivat järjestötoimijat.

Hankeohjelman avulla pyritään tavoittamaan monimuotoisesti mahdollisimman monenmuotoisia perheitä.

Kävijätavoite noin 20 000 talon käyttäjää/vuosi. Kävijätavoitteena on saavuttaa isiä noin 10% kävijöistä eli 2000/vuosi, vammaisia lapsia ja heidän vanhempiaan noin 3% eli 600/vuosi sekä maahanmuuttajia n. 1 % verran eli 200/vuosi.

Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden osalta osallistujatavoite on 560 lasta, 840 vanhempaa, 112 sisarusta LASTU-projektin aikana.

KUOPION PERHEENTALO
Yhteisötalo lapsille ja lapsiperheille


Ota yhteyttä
kuopionperheentalo@ pelastakaalapset.fi